Návštevný Poriadok

Biofarma Počúvadlo má dve samostatné časti:

  • Predný dvor

  • Zadný hospodársky dvor – hospodárske stredisko farmy a bitúnku.

Návštevníci sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu majetku, ohrozeniu zvierat, alebo k poškodzovaniu a ničeniu životného prostredia, vrátane znečisťovania areálu odpadkami. Je zakázané kŕmiť a rušiť zvieratá a ostatné živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, poškodzovať ich prístrešky a obydlia. Je zakázané vstupovať do uzavretých ohrád so zvieratami.

Do areálu farmy vstup so psom je povolený len za predpokladu, že pes musí byť počas celého pobytu na farme na vôdzke. Je zakázané sa približovať k psom na farme, dráždiť ich a kŕmiť !

V areáli sa nesmie kričať, robiť zbytočný hluk, púšťať hlasnú reprodukovanú hudbu, naháňať a naťahovať naše voľne sa pohybujúce zvieratá.

Je zakázané kŕmiť a rušiť zvieratá a ostatné živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, poškodzovať ich prístrešky a obydlia. Je zakázané vstupovať do uzavretých ohrád so zvieratami.

 

Využívanie služieb farmy - koniareň

Na farme pôsobí Klub priateľov farmy, ktorý sa starajú o jazdecké kone. Po dohode s pracovníkom farmy alebo členom klubu je možné za poplatok si prenajať jazdeckého koňa. K dispozícii je vonkajšia jazdiareň. Služba je určená výhradne skúseným jazdcom, na vlastnú zodpovednosť.

V prípade záujmu je možné si dohodnúť inštruktora, alebo sprievodného pracovníka pre vozenie detí na koni.

 

Fajčenie a zakladanie ohňa

V celom areáli Biofarmy je prísne zakázané fajčiť. Pre fajčenie je vyhradené miesta – vonkajšej pergoly, kde je umiestnený popolník. Je prísne zakázané odhadzovať nedohorky, špaky a zápalky mimo popolníka. Porušenie tohto zákazu môže mať vážne následky na zdraví našich zvierat alebo bezpečnosti areálu.

V areáli je zakázané zakladať oheň mimo vyhradeného ohniska. Ohniská sú k dispozícii na základe poplatku, je zakázané zakladať oheň na ohnisku bez nahlásenia vopred a úhrady poplatku za užívanie ohniska.

 

Pohyb na farme

Vaša návšteva na farme musí byť bezodkladne ohlásená zamestnancovi farmy, najneskôr pred vchodom do areálu farmy.

Deti musia byť počas pobytu na farme pod dohľadom svojich rodičov alebo zodpovedných dospelých sprevádzajúcich osôb. Prevádzkovateľ Biofarmy nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním návštevného poriadku a tiež pokynov zamestnancov Biofarmy.

Na zadný, hospodársky dvor je vstup nezamestnaným osobám povolený len so súhlasom a v sprievode zamestnancov farmy !!!

Vstup do areálu Biofarmy môže byť odopretý , alebo opustenie areálu môže byť nariadené osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť obyvateľov farmy, resp. ich správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania.

Designed by Free Joomla Templates